პრიორიტეტებიპრიორიტეტები

ფონდი „პროდემოსისთვის“ 2019 – 2020 წლების პრიორიტეტბია:


•    ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია;

•    ინტერსექტორალური დიალოგისა და თანამშრომლობის წახალისება;

•    სამოქალაქო ცნობიერებისა ამაღლება;

•    სიღარიბის, უმუშევრობისა და შიმშილის დაძლევა;

•    საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან - პრაქტიკულ გამოცდილებასთან წვდომისა და პროფესიულ წრეებს შორის კონტაქტების განვითარების ხელშეწყობა;

•    ადამიანური კაპიტალის განვითარება;

•    ახალგაზრდული პოლიტიკა.